Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Διάλογος με πεντηκοστιανό (1)


Τα παρακάτω είναι από διάλογο με Πεντηκοστιανό που έγινε στο egolpion.
Συζητιούνται τα θέματα της αρπαγής της εκκλησίας πρίν την έλευση του Αντίχριστου, την σχετική μεσιτεία των αγίων, και για αποστολικές παραδόσεις που δεν βρίσκονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο συνομιλητής ‘’Γιάννης’’ χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα της ΕΑΕΠ (Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής) τα οποία σημειώνονται με κόκκινο.
Για την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την έλευση του Αντίχριστου……

‘’Βλέπω φίλε μου Στέλιο πως συνεχίζεις να εθελοτυφλείς….πιστεύω πως έχεις την παιδεία και την φώτηση του Θεού ώστε να καταλαβαίνεις. Αγαπητέ, το κεφάλαιο λέει τι θα συμβεί και στο τελευταίο εδάφιο στο 36 τι λέει;
‘’Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου’’
Λέει ‘’αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να αποφύγετε όλα αυτά που θα συμβούν στη γή, δηλαδή τα παραπάνω του κεφαλαίου….είναι πολύ απλό…ελληνικά είναι φίλε μου…..καταλαβέ το’’.


Απάντηση………
Που μιλάει για ΑΡΠΑΓΗ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; Δηλαδή λέει τα όσα θα περάσουν και μετά το αναιρεί μιλώντας για αρπαγή Εκκλησίας; Ποιοι θα διωχτούν; Σε ποιούς απευθύνεται; Λέει…’’υμών’’. Το βλέπεις;
Χρησιμοποιώ την μετάφραση του Βάμβα……

Ηρώτησαν δε αυτόν, λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γείνει ταύτα και τι το σημείον, όταν μέλλωσι ταύτα να γείνωσιν;
8 Ο δε είπε· Βλέπετε μη πλανηθήτε· διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες ότι Εγώ είμαι και ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγητε λοιπόν οπίσω αυτών.
9 Όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθήτε· διότι πρέπει ταύτα να γείνωσι πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος.
10 Τότε έλεγε προς αυτούς· θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν,
11 και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.
12 Προ δε τούτων πάντων θέλουσιν επιβάλει εφ' υμάς τας χείρας αυτών, και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερομένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν του ονόματός μου·
13 και τούτο θέλει αποβή εις εσάς προς μαρτυρίαν.
14 Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να μη προμελετάτε τι να απολογηθήτε·
15 διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποίαν δεν θέλουσι δυνηθή να αντιλογήσωσιν ουδέ να αντισταθώσι πάντες οι εναντίοι σας.
16 Θέλετε δε παραδοθή και υπό γονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θέλουσι θανατώσει τινάς εξ υμών,
17 και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου·
18 πλην θριξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθή·
19 διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας.
20 Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωσις αυτής.
21 Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω, και οι εν τοις αγροίς ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν,
22 διότι ημέραι εκδικήσεως είναι αύται, διά να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα.
23 Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις· διότι θέλει είσθαι μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου,
24 και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθή αιχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών.
25 Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,
26 οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.
27 Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.
28 Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.
29 Και είπε προς αυτούς παραβολήν· Ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα.
30 Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες γνωρίζετε αφ' εαυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον.
31 Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού.
32 Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.
33 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.
34 Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·
35 διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης.
36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

(Λουκάς 21, 7-36)Στο 7 ρωτάνε οι μαθητές. Πριν αρχίσει ο Κύριος να μιλαει και να απαντάει στην ερώτηση τους, τους λέει ρητά και ξεκάθαρα….’’ Βλέπετε μη πλανηθήτε· διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες ότι Εγώ είμαι και Ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγητε λοιπόν οπίσω αυτών’’.. Και το λέει ο Κύριος μας, επειδή ήξερε ότι ανά τους αιώνας θα βγουν διάφορες αιρέσεις που θα τονίζουν την χριστιανική εσχατολογία. Για αυτό και έχουμε τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, για να αποφύγουμε τις νεοφανείς αιρέσεις σας. Πολλοί θα έρθουν στο όνομα του Χριστού που θα λένε ότι είναι ο Χριστός (ότι έχουν χρίσμα δηλαδή από τον Θεό, ότι τους οδηγεί ο Θεός) και θα λένε ότι ο καιρός πλησίασε. Σου θυμίζει κάτι; Ο Κύριος ο ίδιος λέει να μην πάμε από πίσω τους. Ρητά και ξεκάθαρα. Το ότι λέει ότι πολλοί θα έρθουν , σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πριν και δεν ανήκαν ποτέ στο σώμα του Χριστού, διαφορετικά θα έλεγε ότι εξήλθαν. Πιστεύω ότι ξέρουμε ελληνικά . Ξαφνικά ήρθαν. Χωρίς ιστορική συνέχεια.
Από το 9 μέχρι και το 11 μιλάει για δεινά αλλά λέει ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. Από το 12 μέχρι και το 19 μιλάει για τους πρώτους διωγμούς επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Από το 20 μέχρι και το 24 μιλάει για την ερήμωση της Ιερουσαλήμ και τον διασκορπισμό του Ισραήλ στα έθνη. Από το 25 μέχρι και το 27 μιλάει για την Β' Παρουσία όπου μεταξύ των άλλων λέει …….’’ Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής’’. Δεν μας λέει ΤΙΠΟΤΑ για αρπαγή ΠΡΙΝ γίνουν όλα αυτά.
Από το 28 μέχρι και το 35 λέει για την απολύτρωση , λέει για την παραβολή της συκιάς και για την ετοιμότητα μας για την βασιλεία του Θεού. ‘’Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού’’.
ΤΙΠΟΤΑ για την αρπαγή ΠΡΟ της θλίψεως.


Το επίμαχο σημείο τώρα……..

‘’ Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·
35 διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης.
36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου’’.

Μιλάει ο Κύριος για την ‘’ημέρα εκείνη’’. Ποια μέρα; Παραπάνω είπε για την βασιλεία του Θεού ………’’ Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού’’. Ο Κύριος δεν κάνει λόγο για αρπαγή ΠΡΟ της θλίψεως. Ξέρει ο Κύριος μας ότι η ΑΡΠΑΓΗ θα γίνει ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ, στην ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Για αυτό και δεν αναφέρεται σε αυτήν ως να επρόκειτο για ΔΕΥΤΕΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ που μάλιστα απέχει 7 χρόνια κιόλας. Οι ασεβείς διδάσκαλοι σου ΠΟΥ βλέπουν τον Κύριο να ομιλεί περί ΑΡΠΑΓΗΣ στο σημείο αυτό και μάλιστα να την ξεχωρίζει ως δεύτερο γεγονός που μάλιστα ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ της Β' Παρουσίας στην οποία αναφέρεται ο Κύριος;36 ‘’Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου’’Ο Κύριος απευθύνεται στους αποστόλους και μέσω αυτών σε όλους μας. Λέει να αγρυπνούμε δεόμενοι για να καταξιωθούμε να εκφύγουμε ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΩΣΙ. Ως τότε που τα έλεγε ο Κύριος, ΤΙΠΟΤΑ από αυτά ΔΕΝ είχε γίνει. Ο Κύριος όμως λέει ότι αυτά θα τα περάσουν οι χριστιανοί. Η ΕΑΕΠ λοιπόν, παίρνει αυθαίρετα το ‘’ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ’’ και για τους δικούς της σκοπούς το ερμηνεύει ότι αναφέρεται στα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ του Κυρίου μας όπου μιλαει για σημεία στον ουρανό. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Ευαγγελίου, το ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ περιλαμβάνει ότι είπε ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Με βάση την λογική της ΕΑΕΠ, θα έπρεπε να είχε γίνει ΑΡΠΑΓΗ των ΠΙΣΤΩΝ σε ΔΙΑΦΟΡΕΣ περιόδους της ιστορίας, εφόσον το ‘’ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ’’ ξεκινά με τον διασκορπισμό του Ισραήλ και τελειώνει με την έλευση Του. Και ξαναλέω ότι την στιγμή που τα λεει ο Κύριος, τα ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ δεν είχαν γίνει. Δεν είχαν αρχίσει. Λέγοντας να τα αποφύγουμε, δε μιλαει για το σύνολο της Εκκλησίας, διότι τότε θα έρχονταν σε αντίθεση με ΟΛΑ αυτά που προείπε ότι θα περάσουν οι χριστιανοί. Κάποιοι θα αποδημήσουν στον Κύριο, ή ακόμα και κάποιοι χριστιανοί θα περάσουν τα λιγότερα σε σχέση με άλλους. Και αυτό οφείλεται αναλόγως το φορτίο που μπορούν να σηκώσουν.
Το ότι θα σταθούν μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, το ερμηνεύει η ΕΑΕΠ ότι δήθεν θα αρπαχθεί. Μα δεν είδατε ότι ΔΕΝ μιλάει για Εκκλησία ως ΣΩΜΑ, αλλά για ελάχιστες εξαιρέσεις; Αν θα τα απέφευγε η Εκκλησία ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ, δεν θα έπρεπε να υπάρχει από το 70 μ Χ που καταστράφηκε ο ναός.Αν μελετήσεις την διδαχή των Αποστόλων (70-100 μ Χ), τον Ποιμένα του Ερμαν (100 μ Χ) ,τον Ιουστίνο (130 μ Χ), τον Ιππόλυτο (2ος αιώνας) και άλλους, θα δεις ότι η Εκκλησία ΟΥΔΕΠΟΤΕ ξεχώριζε την αρπαγή από την Β' Παρουσία. Και αυτά ΔΕΝ είναι συγγράμματα πολύ μετα τους αποστόλους, αλλα στην εποχή τους σχεδόν.
Δεν ήξεραν αυτοί την ερμηνεία των Γραφών και ήρθαν μετά από αιώνες να πουν το σωστό;‘’ τουτο γαρ υμιν λεγομεν εν λογω κυριου οτι ημεις οι ζωντες οι περιλειπομενοι εις την παρουσιαν του κυριου ου μη φθασωμεν τους κοιμηθεντας
16 οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον
17 επειτα ημεις οι ζωντες οι περιλειπομενοι αμα συν αυτοις αρπαγησομεθα εν νεφελαις εις απαντησιν του κυριου εις αερα και ουτως παντοτε συν κυριω εσομεθα’’
(Α Θες/κεις 4, 16-17)Ο απ Παύλος λεει καθαρά ότι η αρπαγή θα γίνει….’’ εις την παρουσιαν του κυριου’’.
Ποια παρουσία; Πόσες παρουσίες δείχνει η Αγία Γραφή και το σύμβολο της Πίστεως; Σε ποια παρουσία αναφέρεται ο Παύλος; Μα φυσικά στην Δευτέρα Παρουσία. Αυτό το τόσο απλό που λέει ξεκάθαρα ο Παύλος, πάτε να το ανατρέψετε με άλλα άσχετα εδάφια. Το λέει ναι ή όχι; Είναι σαν να σε ρωτάω πως θα παω πχ Θεσ/κη από την πχ Αθήνα, και μου λες μέσω Αυστραλίας.


Αλλά και στην Β' Θεσ/κεις το γράφει ξεκάθαρα ο αδελφός μας ο Παύλος……..

‘’ Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών,
2 να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού.
3 Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,
4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός’’.Δεν θα έρθει η μέρα της Παρουσίας και της Επισυναξης (αρπαγής)- δεν τα ξεχωρίζει ο Παύλος- αν ΠΡΩΤΑ δεν έρθει ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. Στον Αντίχριστο αναφέρεται που θα καθίσει στον ναό του Θεού ως θεός (στον ναό του Σολόμωντα που θα χτιστεί).


Πόσο πρέπει να εθελοτυφλεί κάποιος για να μην το βλέπει!!
Για τον ‘’κωλύον’’ που λέει παρακάτω, δεν ξέρουμε τι εννοούσε ο Παύλος, καθώς γράφει……’’ Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα;
6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ·
7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα·’’Τους είχε εξηγήσει από κοντά (προφορικά δηλαδή για τον ‘’κωλύον’’), και δεν τον αναφέρει καθόλου στην επιστολή αυτή. Το να λέτε ότι είναι η Εκκλησία, είναι αυθαίρετο και έρχεται σε αντίθεση με τα γραφόμενα του Παύλου στην αρχή του κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails