Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Δαβίδ και Ιωνάθαν


Πολλοί πονηροί νεοπαγανιστές πετάνε σπόντες για διάφορα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, και κυρίως για πρόσωπα που τους έκανε την τιμή ο Θεός να τα χρησιμοποιήσει πρός δόξαν Του. Ένα τέτοιο πρόσωπο ηταν και ο Δαβίδ, ο οποίος αν και έκανε πολλά προσωπικά λάθη, ήξερε να μετανοεί και να συντρίβει την καρδιά του ενώπιον του Θεού, για αυτό και έβρισκε χάρη. Ήταν απο τα λίγα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν αποκάλυψη της χάρης του Θεού, μέχρι να εμφανιστεί αυτή η χάρη η σωτήριος (όπως γράφει ο απ Παύλος) στο πλήρες εν τω προσώπω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Δαβίδ ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε αρκετά πράγματα για τον Μεσσία. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν βρήκαν οι νεοπαγανιστές να λασπολογήσουν. Πετάνε σπόντες περί του ότι είχε δήθεν ομοφυλοφιλικες σχέσεις με τον γιό του Σαούλ, Ιωνάθαν. Και πετάνε και ένα αποκομμένο εδάφιο.........''Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ· διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. 4 και εκδυθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφ' εαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ, και την στολήν αυτού, έως και αυτό το ξίφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού. (Α Σαμουήλ 18,3-4) Θα τα δούμε τα πράγματα απο την Αγία Γραφή, για να διαλυθεί κάθε υπόνοια πονηρή. ''Και ως ετελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ, και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. 2 Και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνην την ημέραν και δεν αφήκεν αυτόν να επιστρέψη πλέον εις τον οίκον του πατρός αυτού. 3 Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκην μετά του Δαβίδ· διότι ηγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. 4 και εκδυθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφ' εαυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ, και την στολήν αυτού, έως και αυτό το ξίφος αυτού και το τόξον αυτού και την ζώνην αυτού''. (Α Σαμουήλ 18, 1-4) Από πότε η αδελφική φιλία είναι ….ομοφυλοφιλία; Η συνθήκη που λέει, είναι η συμφωνία του Ιωνάθαν (γιός του Σαούλ) με τον Δαβίδ αναφορικά με την μη προδοσία αυτής της φιλίας. Αν διαβάσετε το βιβλίο, ο Σαούλ στην συνέχεια θα επιχειρήσει πολλές φορές να σκοτώσει τον νεαρό Δαβίδ. Και η συνθήκη αυτή της μη παράβασης της φιλίας τους, θα γίνει αφορμή ο Δαβίδ να σώσει την ζωή του από τις επιβουλές του ΑΠΟΣΤΑΤΗ Σαούλ. Στο χωρίο που δίδουν, ο Ιωνάθαν δεν γδύνεται μπροστά στον Δαβίδ , αλλά βγάζει τις πολεμικές εξαρτήσεις. Το λέει καθαρά. Δίνει στον Δαβίδ το επένδυμα, την στολή, το ξίφος, το τόξο και την ζώνη του. Πολεμική εξάρτηση. Μένει με τα ρούχα του. Κάτω απο την στολή την στρατιωτική, φοράει τα ρούχα του φυσικά. Και του τα δίνει αυτά, διότι στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει δοθεί μάχη. Έχει προηγηθεί η πάλη με τον Γολιάθ. Και ο Δαβίδ δεν τον νίκησε έχοντας πολεμική στολή, αλλά με τα ρούχα του ποιμένα. Ένα ακόμα μισό χωρίο που δίνουν είναι το ακόλουθο......''Και ώμοσεν ο Δαβίδ έτι και είπεν, Ο πατήρ σου εξεύρει βεβαίως ότι εγώ εύρηκα χάριν ενώπιόν σου· όθεν λέγει, Ας μη εξεύρη τούτο ο Ιωνάθαν, μήποτε λυπηθή. Αλλά, ζη Κύριος και ζη η ψυχή σου, δεν είναι παρά εν βήμα μεταξύ εμού και του θανάτου. 4 Τότε είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θέλω κάμει εις σε''. (Α Σαμουήλ 20,3-4). Εδώ μιλάει για την συνομωσία του Σαούλ. Επιβεβαιώνονται τα παραπάνω.
Τι επιθυμούσε άραγε η ΨΥΧΗ του Δαβίδ, και που θα έκανε ο φίλος του Ιωνάθαν;
Αφενός μιλάει για ΨΥΧΗ, αφετέρου θα σας δείξω την συνέχεια του εδαφίου….

''
Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, Ιδού, αύριον είναι νεομηνία, καθ' ην εγώ συνειθίζω να κάθωμαι μετά του βασιλέως να συντρώγω· άφες με λοιπόν να υπάγω, διά να κρυφθώ εν τω αγρώ μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας. 6 εάν ο πατήρ σου περιβλέπων με ζητήση, τότε ειπέ, Ο Δαβίδ εζήτησεν ενθέρμως παρ' εμού να τρέξη εις Βηθλεέμ την πόλιν αυτού. διότι γίνεται εκεί ετήσιος θυσία υφ' όλης της συγγενείας αυτού· 7 εάν είπη ούτω, Καλώς· θέλει είσθαι ειρήνη εις τον δούλον σου· εάν όμως οργισθή πολύ, έξευρε ότι το κακόν είναι αποφασισμένον παρ' αυτού· 8 θέλεις λοιπόν κάμει έλεος προς τον δούλον σου· διότι εις συνθήκην Κυρίου εισήγαγες τον δούλον σου μετά σεαυτού· εάν όμως ήναι αδικία εν εμοί, θανάτωσόν με σύ· και διά τι να με φέρης έως του πατρός σου;''.


Του ζητά να κρυφτεί στον αγρό και να μην πάει στο παλάτι του Σαούλ (όπως συνήθιζε να κάνει κάθε νεομηνία). Είμαστε σε σημείο που ο Δαβίδ καταλαβαίνει την δολιότητα του Σαούλ. Και μάλιστα για αυτό το λόγο του θυμίζει την ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΑΖΙ περί μη προδοσίας της φιλίας τους. Ιδού λοιπόν η συνθήκη και ο σκοπός της, ιδού και η προσπάθεια εξόντωσης του Δαβίδ από τον Σαούλ (σε άλλα σημεία φαίνονται περισσότερο οι εγκληματικές απόπειρες του Σαούλ.
Δεν τους αρκούν αυτές μόνο οι διαστρεβλώσεις αλλά προχωρούν παρακάτω που γράφει.....''Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γην και προσεκύνησε τρίς· και ησπάσθησαν αλλήλους και έκλαυσαν αμφότεροι· ο δε Δαβίδ έκαμε κλαυθμόν μέγαν''. (41 εδάφιο)


Σας τα βάζω μαζί και σχολιάστε μόνοι σας........''Και το πρωΐ εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις τον αγρόν, κατά τον καιρόν τον προσδιορισθέντα μετά του Δαβίδ, έχων μεθ' εαυτού μικρόν παιδάριον. 36 Και είπε προς το παιδάριον αυτού, Τρέξον, ευρέ τώρα τα βέλη, τα οποία εγώ τοξεύω. Και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. 37 Και ότε το παιδάριον ήλθεν εις τον τόπον του βέλους, το οποίον ο Ιωνάθαν είχε τοξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, Δεν είναι το βέλος πέραν από σου; 38 Και εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, Τάχυνον, σπεύσον, μη σταθής. Και εσύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον κύριον αυτού. 39 Το παιδάριον όμως δεν ήξευρεν ουδέν· μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεσιν. 40 Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθ' αυτού και είπε προς αυτό, Ύπαγε, φέρε αυτά εις την πόλιν. 41 Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γην και προσεκύνησε τρίς· και ησπάσθησαν αλλήλους και έκλαυσαν αμφότεροι· ο δε Δαβίδ έκαμε κλαυθμόν μέγαν''.

''....και αφού σταθής τρεις ημέρας, θέλεις καταβή μετά σπουδής και ελθεί εις τον τόπον, όπου εκρύφθης την ημέραν της πράξεως, και θέλεις καθίσει πλησίον της πέτρας Εζήλ· 20 και εγώ θέλω τοξεύσει τρία βέλη εις το πλάγιον αυτής, ως τοξεύων εις σημείον· 21 και ιδού, θέλω αποστείλει τον υπηρέτην, λέγων, Ύπαγε, ευρέ τα βέλη· εάν ρητώς είπω εις τον υπηρέτην, Ιδού, τα βέλη είναι εδώθεν από σου, λάβε αυτά· τότε ελθέ, διότι είναι ειρήνη εις σε, και ουδεμία βλάβη, ζη Κύριος· 22 εάν όμως είπω ούτω προς τον νέον, Ιδού, τα βέλη είναι επέκεινα από σού· ύπαγε την οδόν σου, διότι σε εξαπέστειλεν ο Κύριος· 23 περί δε του λόγου, τον οποίον ώμιλήσαμεν εγώ και συ, ιδού, ο Κύριος ας ήναι μάρτυς μεταξύ εμού και σου εις τον αιώνα''.

Είναι η ‘’υπόθεση’’ που αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο απόσπασμα (του ίδιου κεφαλαίου). Για να δούμε όλοι μαζί, φίλοι μου αγαπητοί, τι ήταν η υπόθεση που μάλιστα δεν γνώριζε το παιδάριον…..
Είναι μέρος της ‘’ΣΥΝΘΗΚΗΣ’’. Του λέει λοιπόν, μετά από 3 μέρες να ξαναπάει στο μέρος που κρύφτηκε (από τον Σαούλ, όπως είπαμε παραπάνω). Ο Ιωναθαν θα τοξεύσει 3 βέλη στον βράχο πίσω από τον οποίο θα κρυφτεί ο Δαβίδ. Και θα στείλει τον υπηρέτη του να τα φέρει πίσω. Αν πει στον υπηρέτη ότι είναι κοντά του, σημαίνει ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ ότι όλα είναι καλά. Ο Σαούλ δεν τον κυνηγά πλέον. Αν πει ότι είναι πιο μακριά, σημαίνει ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ
‘’φύγε’’.
Αυτά τα συνθηματικά είναι αναφορικά με την διάθεση του Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ για την βασιλεία. Αυτό το γνώριζε ΜΟΝΟ ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν και όχι το παιδί.
Έτσι και έγινε. Ο Δαβίδ σηκώθηκε κα
i έφυγε, και επειδή ήταν φίλοι καρδιακοί με τον γιό του Σαούλ, ασπάστηκε ο ένας τον άλλο (όπως κάνουμε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις), έκλαψαν (αφού πλέον δεν θα ξαναβλέπονταν), και τράβηξε ο καθένας την πορεία του.Και τέλος να αναφέρω ακόμα μερικά χωρία που παρερμηνεύουν οι διάφοροι.......''Πως έπεσον οι δυνατοί εν μέσω της μάχης· Ιωνάθαν, επί τους υψηλούς τόπους σου τετραυματισμένε.
26 Περίλυπος είμαι διά σε, αδελφέ μου Ιωνάθαν· προσφιλέστατος εστάθης εις εμέ· η προς εμέ αγάπη σου ήτο εξαίσιος. Υπερέβαινε την αγάπην των γυναικών.
27 Πως έπεσον οι δυνατοί, και απωλέσθησαν τα όπλα του πολέμου''. (Β Σαμουήλ 1,25-26)


Εδώ μας περιγράφει το κεφάλαιο τον θάνατο του Σαούλ και του γιού του σε μια μάχη. Και ο Δαβίδ πενθεί για τον φίλο του (αλλά και για τον εχθρό του τον Σαούλ, το λέει σε άλλα εδάφια).
Μιλώντας με υπερβολή, δείχνει την αξία της φιλίας. Μια αξία που ύμνησαν αρκετοί δικοί μας φιλόσοφοι. Από τα μεγαλύτερα αγαθά. Όποιος διάβασε τα προηγούμενα, εννόησε και γέλασε με τα λεγόμενα περί ‘’ομοφυλοφιλίας’’.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails