Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ήταν ο Ιησούς ο αναμενόμενος Μεσσίας των Γραφών;

Ήταν ο Ιησούς ο αναμενόμενος Μεσσίας των Γραφών; (Μέρος Β)


Με μπλέ είναι τα επιχειρήματα των χριστιανομάχων.
Μεσσιανικά έργα: 1.Θα συγκεντρώσει όλους τους Εβραίους της διασποράς στο Ισραήλ (Ο Ιησούς όχι μόνο δεν τους συγκέντρωσε αλλά λίγο μετά έφυγαν κι αυτοί που έμεναν εκεί).
"Και αρεί σημείον εις τα έθνη και συνάξει τους απολομένους Ισραήλ και τους διεσπαρμένους του Ιούδα συνάξει εκ των τεσσάρων πτερύγων της γης" (Ησαΐας 11:12)

Ρεσιτάλ ασχετοσύνης!!
Ο ίδιος ο Ιησούς προφήτευσε ότι μετά από λίγο θα διασκορπίζονταν οι Ιουδαίοι και η Ιερουσαλήμ θα είναι πετούμενη μέχρι του καιρού των εθνών. Και εκπληρώθηκε.
Οι άπιστοι στον Χριστό Εβραίοι διασκορπίστηκαν, ενώ οι πιστοί ενώθηκαν, κατά την προφητεία του Καϊάφα………
’’ Τούτο δε αφ' εαυτού δεν είπεν, αλλ' αρχιερεύς ων του ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς να αποθάνη υπέρ του έθνους,
και ουχί μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και διά να συνάξη εις εν τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα.’
(Ιωάννης 11,51-52)Το κομμάτι από τον Ησαΐα, αναφέρεται στην Β Έλευση του Ιησού και όχι στην πρώτη όπως λένε.
Καταρχήν να δούμε το κομμάτι ………

‘’Δεν θέλουσι κακοποιεί ουδέ φθείρει εν όλω τω αγίω μου όρει· διότι η γη θέλει είσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν.
10 Και εν εκείνη τη ημέρα προς την ρίζαν του Ιεσσαί, ήτις θέλει ίστασθαι σημαία των λαών, προς αυτόν θέλουσι προστρέξει τα έθνη, και η ανάπαυσις αυτού θέλει είσθαι δόξα.
11 Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν δευτέραν φοράν διά να αναλάβη το υπόλοιπον του λαού αυτού, το οποίον θέλει μείνει, από της Ασσυρίας και από της Αιγύπτου και από του Παθρώς και από της Αιθιοπίας και από του Ελάμ και από του Σενναάρ και από του Αιμάθ και από των νήσων της θαλάσσης.
12 Και θέλει υψώσει σημαίαν εις τα έθνη, και θέλει συνάξει τους απερριμμένους του Ισραήλ και συναθροίσει τους διεσκορπισμένους του Ιούδα από των τεσσάρων γωνιών της γης’’. (Ησαΐας 11,9-12)


Να πω με απλά λόγια ότι οι προφήτες μίλησαν στις προφητείες τους και για τις δυο ελεύσεις του Χριστού. Να γιατί από την μια τον παρουσιάζουν βασιλιά, και από την άλλη άνθρωπο θλίψεων και δόκιμο ασθενείας (όπως γράφει ο Ησαΐας). Να γιατί από την μια μιλούν για νέο ουρανό και νέα γη, και από την άλλη για τον Μεσσία που θα πέθαινε στον σταυρό για όλους μας. Να γιατί η σταύρωση του Μεσσία ήταν σκάνδαλο για τους Εβραίους. Πως γίνεται ο ένδοξος βασιλιάς που περιγράφουν οι προφήτες να πεθαίνει ατιμωτικά σε έναν σταυρό;Επειδή δεν έχουν πνεύμα Θεού, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις προφητείες .Αποδείξεις ότι ΔΕΝ πρόκειται περί της Α έλευσης (γέννησης του Μεσσία)


1.Οταν θα έρθει ο Μεσσίας η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου. Αδύνατον να αναφέρεται στην πρώτη έλευση, εφόσον ως τότε ΔΕΝ υπήρχε η γνώση του Κυρίου σε όλη την γη. Αυτό θα γίνει στην δεύτερη έλευση. Τότε όλη η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως του Θεού. Ακόμα και σήμερα, αυτό δεν εχει εκπληρωθεί. Θα εκπληρωθεί όμως στην βασιλεία του Θεού, όπου….’’ Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί’’. (Β Πετρου 3,13)2.Λεει ότι η ρίζα του Ιεσσαί θα είναι σημαία των λαών. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος ώστε να γίνει γνωστός στα έθνη ο Μεσσίας. Σε όλα τα έθνη. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει από τους ακολούθους του την εποχή εκείνη. Όμως μέχρι σήμερα, έχει κατορθωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι να έρθει. Σύμφωνα με την πολεμική που έχει δεχτεί και δέχεται το ευαγγέλιο (που μεταφέρει την γνώση του Θεού) από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να είχε εξαλειφθεί. Όμως το αντίθετο συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό που προφήτευσε ο Κύριος……
‘’……. Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.’’ (Ματθαιος 24,14)3. Λεει …..’’ ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν δευτέραν φοράν διά να αναλάβη το υπόλοιπον του λαού αυτού…… Και θέλει υψώσει σημαίαν εις τα έθνη, και θέλει συνάξει τους απερριμμένους του Ισραήλ και συναθροίσει τους διεσκορπισμένους του Ιούδα από των τεσσάρων γωνιών της γης’’.
Είναι το επίμαχο εδάφιο. Λέει ότι θα βάλει το χέρι του ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ για να αναλάβει τον Ισραήλ, να μαζέψει τους απερριμένους του Ισραήλ, και να συναθροίσει τους διασκορπισμένους από όλη την γη. Η πρώτη φορά ήταν στην πρώτη επάνοδο των Ισραηλιτών από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία το 537 π.Χ. Η δεύτερη φορά είναι η συγκρότηση του Ισραήλ ως κράτος το 1948. Και η οποία δεν εκπληρώθηκε ακόμα παρά κατά το ήμιση. Όμως θα εκπληρωθεί. Μιλάει για απερριμένους του Ισραήλ. Δεν μιλάει μόνο ότι θα συναθροίσει τους διασκορπισμένους. Το ένα σκέλος εκπληρώθηκε. Μένει το ‘’ θέλει συνάξει τους απερριμμένους’’. Ο Ισραήλ ως έθνος δεν έχει δεχτεί ακόμα τον Ιησού. Είναι ‘’απερριμένοι’’ , αποκομμένοι από τον Θεό. Και αυτούς θα τους φέρει κοντά του ο Κύριος.


Ο απ Παυλος μας λεει………..’’ Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών,
και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ· (Ρωμαιους 11,25-26)
Από την εποχή που στραφήκαν οι απόστολοι στα έθνη μέχρι σήμερα, είναι η εποχή των εθνών. Θα υπάρξει όμως και μια περίοδος όπου ο Θεός θα ασχοληθεί πάλι με τον Ισραήλ, ώστε να τους φέρει και αυτούς στην Εκκλησία Του.

Είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία………’’ Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού’’. (Ζαχαρίας 12,10).

Η ημέρα που ο Ισραήλ θα δεχτεί τον Κύριο που τώρα απορρίπτει. Τότε είναι που θα επιβλέψουν στον Χριστό και θα πενθήσουν. Θα καταλάβουν το λάθος τους.
(Όποιος θέλει, μπορεί να διαβάσει για περισσότερες λεπτομέρειες τα τελευταία κεφάλαια του Ιεζεκιήλ, του Ζαχαρία, αλλά και την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 11).


Είναι αυτό που αναφέρει και ο Ιεζεκιήλ……..
‘’ Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Τώρα θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσίαν του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκον Ισραήλ, και θέλω είσθαι ζηλότυπος διά το όνομά μου το άγιον,
και θέλουσι βαστάσει την αισχύνην αυτών και πάσας τας παραβάσεις αυτών, διά των οποίων έγειναν παραβάται προς εμέ, ότε κατώκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχεν ο εκφοβών.
Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών,
τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις αιχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον·
και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπόν μου απ' αυτών, διότι εξέχεα το πνεύμά μου επί τον οίκον Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός’’.
(Ιεζεκιήλ 39,25-29)
Για τη βασιλεία του Μεσσία σε περίοδο παγκόσμιας ειρήνης
"Και κρινεί ανά μέσου λαών πολλών και εξελέγξει έθνη ισχυρά έως εις γην μακράν και κατακόψουσι τας ρομφαίας αυτών εις άροτρα και τα δόρατα αυτών εις δρέπανα και ουκέτι μη αντάρη επ'έθνος ρομφαίαν και ουκέτι μη μάθωσιν πολεμείν" (Μιχαίας 4:3)

Και εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών, και λαοί θέλουσι συρρέει εις αυτό.
2 Και έθνη πολλά θέλουσιν υπάγει και ειπεί, Έλθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ· και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού· διότι εκ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ.
3 Και θέλει κρίνει αναμέσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά, έως εις μακράν· και θέλουσι σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών διά υνία και τας λόγχας αυτών διά δρέπανα· δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουσι μάθει πλέον τον πόλεμον.
4 Και θέλουσι κάθησθαι έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την συκήν αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών· διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε.
5 Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν τω ονόματι του θεού αυτού· ημείς δε θέλομεν περιπατεί εν τω ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα’’.


‘’ Και εν ταις εσχάταις ημέραις’’………………..λέει το κείμενο ξεκινώντας.
Οι έσχατες μέρες είναι μια τεράστια περίοδος (για μας τους ανθρώπους όχι για τον Θεό) που ξεκινά ΜΕΤΑ την ημέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία (την ημέρα της Πεντηκοστής) και θα ολοκληρωθεί στην Β' Παρουσία του Χριστού. Αυτά ΔΕΝ αναφέρονται στην ΠΡΩΤΗ έλευση. Δεν ήταν αυτές οι έσχατες μέρες. Ο Πέτρος το εξηγεί αυτό στις Πράξεις β' κεφάλαιο.


Διαβάστε πριν κατηγορήσετε. Το φώς της Αγίας Γραφής διαλύει την συκοφαντία και την παραπληροφόρηση.........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails