Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Ο Ευσέβιος, η Αγία Τριάδα, και οι νεοπαγανιστές.


Οι νεοπαγανιστές και τα παπαγαλάκια τους σε διάφορα φόρα προπαγανδίζουν χωρίς ντροπή ότι δήθεν το εδάφιο του Ματθαίου «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος’’ (Ματθαιος 28,19) είναι παραποιημένο από τον Ευσέβιο. Μας λένε ότι ο ίδιος ο Ευσέβιος σε έργα του πριν τη σύνοδο της Νίκαιας, αναφέρεται στο εδάφιο αυτό 17 φορές και όλες τις φορές αναφέρει: "βαπτίζοντες εις το όνομά μου!". Η μετάλλαξη του στίχου έγινε μετά τη σύνοδο της Νίκαιας, όπου και αντικαταστάθηκε το "εις το όνομά μου", με το "εις το όνομα του Πατρός, κτλ.
Ισχύει κάτι τέτοιο όμως; Παρακάτω δίνουμε την χριστιανική απάντηση σε αυτά τα ψεύδη…..
Για αρχή, και πριν απαντήσουμε από τον ίδιο τον Ευσέβιο, να πούμε ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδας ΔΕΝ στηρίζεται μόνο σε αυτό το εδάφιο, αλλά σε πολλά άλλα και όχι μόνο από την Αγία Γραφή. Το εδάφιο αυτό βέβαια είναι γνήσιο 100%. (όπως και όλη η Γραφή, όπως δείξαμε σε άλλο θέμα). Παρακάτω θα το δούμε και αυτό.


Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αναφορά του Ευσεβίου στο "βαπτίζοντες εις το όνομά μου’’ το οποίο αναφέρεται 17 φορές στην ιστορία του.
Γράφει στην Εκκλησιαστική του Ιστορία…….
‘’…π δ τ το κηρύγματος διδασκαλί τν ες σύμπαντα τ θνη στειλαμένων πορείαν σν δυνάμει το Χριστο, φήσαντος ατος· «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τ θνη ν τ νόματί μου», ο μν λλ κα το λαο τς ν εροσολύμοις κκλησίας’’
(Βιβλιο 3)
Αυτό είναι που παραθέτεται 17 φορές από τον Ευσέβιο. Βλέπετε πουθενά να παραθέτει το εδάφιο του Ματθαίου; Όχι μόνο ΔΕΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ από τον Ματθαίο, αλλά ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝ ΣΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ, όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι νεοπαγανιστές, αλλά ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ. Καμία σχέση. Επομένως ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ο Ευσέβιος από τον Ματθαίο, αλλά γράφει από ΜΝΗΜΗΣ!!
Η Τριάδα φανερώνεται στο εδάφιο του Ματθαίου στο υπόλοιπο όπου μιλαει σε ποιο όνομα θα βαφτίζονται οι χριστιανοί, κάτι στο οποίο δεν αναφέρεται ο Ευσέβιος.Ας δούμε τώρα πως παραθέτει το εδάφιο του Ματθαίου ο Ευσέβιος………
Θα παραθέσω την επιστολή που έστειλε στον Μέγα Κωνσταντίνο για να υποβάλει την ομολογία πίστεως της Εκκλησίας της Καισαρείας στην οποία ήταν επίσκοπος ΠΡΙΝ την σύνοδο της Νικαίας, όπως το αναφέρει ο ιστορικός Α.ΤΖΟΟΥΝΣ με το σχόλιό του:

«Αν δεχθούμε αυτή την άποψη, ο Κωνσταντίνος κάλεσε τον Καισαρείας Ευσέβιο, του οποίου την παιδεία σεβόταν απεριόριστα και τον όποιο θεωρούσε διαλλακτικό θεολόγο —όπως και ήταν— να προτείνει ένα σύμβολο πίστεως. Ο Ευσέβιος υπέβαλε την ομο­λογία πίστεως που εκ παραδόσεως δινόταν κατά τη βάπτιση στην Καισαρεία, και η οποία είναι η εξής:"Όπως μας παραδόθηκε από τους προγενεστέρους μας επισκόπους τόσο κατά την εποχή πού δεχθήκαμε την πρώτη μας κα­τήχηση όσο και όταν βαπτισθήκαμε, και όπως μάθαμε από τάς Άγιας Γραφάς, και όπως πιστέψαμε και διδάξαμε όταν κατεί­χαμε το αξίωμα του ιερέως, καθώς επίσης και το του επισκόπου, τα αυτά πιστεύοντες επίσης και σήμερα, σας αναφέρομε την πί­στη μας, ως εξής:
Πιστεύοντες εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, τον των απάντων ορατών τε και αοράτων ποιητήν, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον του Θεόν Λόγον, Θεόν εκ Θεού, φως εκ φωτός, ζωήν εκ ζωής, Υιόν μονογενή, πρωτότοκον πάσης κτίσεως, προ πάν­των των αιώνων εκ τον Πατρός γεγεννημένον, δι' ου καί εγένοντο τα πάντα· τον δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα, καί εν ανθρώποις πολιτευσάμενον, και παθόντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα προς τον Πατέρα, και ήξοντα πάλιν εν δόξη κρίναι ζώντας και νεκρούς. Πιστεύομεν δε και εις εν Πνεύμα άγιον τούτων έκαστον είναι και υπάρχειν πιστεύοντες, Πατέρα α­ληθώς Πατέρα, και Υιόν αληθώς Υιόν, και Πνεύμα Άγιον αληθώς άγιον Πνεύμα,
καθώς και ο Κύριος ημών αποστέλλων εις το κήρυγμα τους εαυτού μαθητάς είπε: “Πορευθέντες μαθητεύ­σατε πάντα τα ΄Εθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πα­τρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος”.
Περί ων και διαβεβαιούμεθα ούτως έχειν, και ούτως φρονείν, καί πάλαι όντως εσχηκέναι, και μέχρι θάνατον υπέρ ταύτης επίστασθαι της πί­στεως, αναθεματίζοντες πάσαν άθεον αίρεσιν"». (Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-Α.ΤΖΟΟΥΝΣ σελ. 146 και ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ- ΒΕΠΕΣ τόμος 29, σελ.169).


Άλλη αναφορά του Ευσεβίου………
«Τι δε ην τούτο παρ ό ουκ ην ευαγγελίζεσθαι άλλο ευαγγέλιον, ή που πάντως εκείνο ο δη τοις αυτού παραδιδούς μαθηταίς ο σωτήρ αναγέγραπται ειρηκώς Πορευθέντες μαθητεύ­σατε πάντα τα ΄Εθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πα­τρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος; Ταύτην γαρ υμίν την χάριν της γνώσεως της Αγίας Τριάδος μόνος αυτός δια της μυστικής δεδώρηται αναγεννήσεως».
-ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ-ΛΟΓΟΣ Α΄-1ο κεφάλαιο-σελ.12.

Επομένως, όταν ο Ευσέβιος παραθέτει το επίμαχο εδάφιο, το παραθέτει όπως ακριβώς ο Ματθαίος!! Πάμε τώρα να δούμε για το αν πίστευε η Εκκλησία στην τριαδικότητα του Θεού ΠΡΙΝ την σύνοδο της Νίκαιας το 325 και αν υπήρχε τότε το εδάφιο του Ματθαίου………

Μερικά μόνο χωρία από τα πολλά…………
«Και πάλι δίδοντας στους μαθητάς τη δύναμι της εν Θεώ αναγεννήσεως, έλεγε σε αυτούς:
Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ- ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ 3ο βιβλίο ΙΖ 1, σελ.237. 185μ.Χ.).

«Τώρα λοιπόν προστέθηκε η νέα εντολή που προβλέπει το βάπτισμα, του οποίου η δομή περιγράφεται στο ευαγγε­λικό κείμενο που λέγει: Πηγαίνετε, μαθητεύσετε τους λαούς, βαπτίζοντας τους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 28, 19). (ΠΕΡΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΓ 3- ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ 200 μ.Χ.) «Και πάλι, μετά την ανάστασή Του, στέλνοντας τους αποστόλους Του, τους έδωσε την εντολή, λέγοντας: Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-7η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 200-258 μ.Χ.). Εις αίρεσιν Νοητού 14 Ιππόλυτος (180-217 μ.Χ.) «Εις γαρ εστίν ο Θεός. ο γαρ κελεύων Πατήρ, ο δε υπακούων Υιός, το δε συνετίζον άγιον Πνεύμα. Ο ων Πατήρ επί πάντων, ο δε Υιός δια πάντων, το δε άγιον Πνεύμα εν πάσιν….[Ο Ιησούς] αναστάς παρέδωκεν τοίς μαθηταίς λέγων: ‘Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος’ και δεικνύων ότι πας ος αν εν τι τούτων εκλίπη, τελείως Θεόν ουκ εδόξασεν. Δια γαρ της Τριάδος ταύτης Πατήρ δοξάζεται. Πατήρ γαρ ηθέλησεν, Υιός εποίησεν, Πνεύμα εφανέρωσεν. Πάσαι τοίνυν αι Γραφαί, περί τούτου κυρύσσουσι».
«
Η εκκλησία επομένως εξ αρχής πίστευε στην Αγία Τριάδα και το εδάφιο του Ματθαίου είναι γνήσιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails