Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Πώς να αναγνωρίσετε τη στρατιωτική θητεία

O υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απασχολεί εκατοντάδες ασφαλισμένους που σκέφτονται να προχωρήσουν στην αναγνώριση των χρόνων του στρατού, προκειμένου να μετρήσει ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.
H ρύθμιση για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου εργασίας τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν έως και τέσσερα έτη πλασματικού χρόνου εργασίας, τα οποία θα αυξηθούν σε πέντε το 2012, σε έξι το 2013 και σε επτά από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και μετά.
Για τους ασφαλισμένους στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος, και όχι μόνο για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.
Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2011 η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ασφαλισμένο οποιαδήποτε στιγμή ο ίδιος το επιθυμεί, χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στη συνταξιοδότησή του.
Επιπλέον, ο χρόνος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση. Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τους μισθωτούς γίνεται πάντοτε με την καταβολή των σχετικών εισφορών. Η εισφορά που καταβάλλεται για τον κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εργαζόμενος για την αναγνώριση δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά στο ΙΚΑ.
Αυτό σημαίνει ότι με βάση όσα ισχύουν μέχρι σήμερα το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ένας εργαζόμενος, για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, θα είναι αναλόγως με τις αποδοχές του, από περίπου 166 ευρώ μέχρι περίπου 475 ευρώ.
Για όσους εργαζομένους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 προβλέπεται έκπτωση επί του ποσού της εξαγοράς κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 αυτή η έκπτωση θα φτάνει το 50% επί του ποσού.
Η καταβολή του ποσού γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι πάντοτε συμφέρουσα επιλογή όταν με αυτόν τον χρόνο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Για εργαζομένους που έχουν ασφάλιση διαδοχική σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από αυτά τα Ταμεία. Μπορεί ο ίδιος ο εργαζόμενος να επιλέξει το Ταμείο στο οποίο θα κάνει την αναγνώριση.
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.100 ενσήμων (ημερών ασφάλισης) και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αυτή η διάταξη ισχύει μόνο για όσους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αυτό το καθεστώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο χρόνος στρατιωτικής θητείας θα μπορεί να προσμετρηθεί σε κάθε περίπτωση.
-Για τους Δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1ον. Με αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι από τους εργαζομένους στο Δημόσιο συμπλήρωσαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 25 συντάξιμα έτη.
Για τη συμπλήρωση των ετών αυτών συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
Ειδικότερα για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
Για όσους, όμως, έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αλλά και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο πριν από την ασφάλιση στο Δημόσιο. Σήμερα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των υπαλλήλων εκείνων που παραμένουν σε αυτή την κατηγορία όσον αφορά την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
2ον Με Αναγνώριση με καταβολή εισφορών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1998.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, προκειμένου να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμο, θα πρέπει να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Βασική προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί 5ετής υπηρεσία στο Δημόσιο.
Για εκείνους τους εργαζομένους του Δημόσιου που απαιτείται η καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, με βάση τα όσα προαναφέραμε, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται καταβάλλεται εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού που έχει ο εργαζόμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά είναι:
- Αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναφέρει εάν επιθυμεί να αναγνωριστεί όλος ο χρόνος ή μέρος από τη στρατιωτική θητεία.
- Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται και οι αποδοχές του υπαλλήλου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Πάντως, η αναγνώριση είναι συμφέρουσα όταν γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού ο βασικός μισθός αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και έτσι όσο αργότερα τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για την αναγνώριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails