Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Μπορεί η εκκλησία να αποστατήσει?

Οι αιρέσεις (αποκλίσεις από την πίστη της αρχαίας εκκλησίας), για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους έχουν εφεύρει μια βασική θεμελιώδη διδασκαλία για αυτούς, ότι δήθεν η εκκλησία κάποτε θα αποστατούσε από τα δόγματα των αποστόλων, θα αποστατούσαν οι πιστοί από την ζωή του θεού, και τέτοια ανυπόστατα πράγματα। Παρακάτω θα δούμε τα εδάφια που χρησιμοποιούν για αυτούς τους ισχυρισμούς τους.


Εδάφια που χρησιμοποιούν οι Προτεστάντες για να δείξουν ότι δήθεν η εκκλησία μπορεί να αποστατήσει.

«ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς;σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;» (Λκ।18:7,8 )


Απάντηση

Ο Κύριος λέει την παραβολή της χήρας και του άδικου κριτή και διδάσκει την επιμονή μας στην προσευχή αν και ο θεός φαίνεται ότι αργεί να δώσει το αίτημά μας (που μερικές φορές είναι δίκαιο). Ο Κύριος μιλάει για ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ (ανθρώπους που διάλεξαν τον θεό στην ζωή τους), που βοούν στο θεό, για τους οποίους ο Θεός ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ. Που σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει με αγάπη να επιστρέφουμε σε αυτόν όταν πέφτουμε. Επομένως, δεν είναι δυνατό να αμφιβάλει για την πίστη της εκκλησίας Του (που αποτελείται από εκλεκτούς). Δεν είναι δυνατό να εννοεί παρακάτω για αποστασία. Μιλώντας για το αν θα βρεί την πίστη στην γη όταν θα ξανάρθει, αναφέρεται στον κάθε ένα άνθρωπο συγκεκριμένα. Αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλα από την ίδια την Αγία Γραφή. Πριν έρθει ο Κύριος, θα έρθει ο αντίχριστος ο οποίος θα είναι ενας κυβερνήτης που θα αλλάξει « καιρούς και νόμους» κατά τον προφήτη Δανιήλ. Θα είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος για την εκκλησία. Θα είναι η τελευταία μάχη πρίν εισέλθει στην αιώνια δόξα της βασιλείας του Θεού. Ας δούμε τι αναφέρει η Αγία Γραφή για ΕΚΕΙΝΗ την περίοδο, και ας δούμε αν θα βρεί ο Κύριος πίστη στην εκκλησία Του।


«Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει, διά να δοκιμασθώσι και να καθαρισθώσι και να λευκανθώσιν, έως του εσχάτου καιρού· διότι και τούτο θέλει γείνει εν τω ωρισμένω καιρώ। Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός Θεού, και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών, και θέλει ευημερεί, εωσού συντελεσθή η οργή· διότι το ωρισμένον θέλει γείνει». (Δανιήλ 11,35-36)


Ο Δανιήλ αναφέρεται στην εποχή του αντιχρίστου. Θα πέσουν ακόμα και από τους ΣΥΝΕΤΟΥΣ. Για να ΔΟΚΙΜΑΣΤΟΥΝ και να ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ και να ΛΕΥΚΑΝΘΟΥΝ. Δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια την Αγία Γραφή, λίγο πριν έρθει ο Κύριος, όχι απλά ο Κύριος θα βρεί την πίστη, αλλά θα βρεί και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ στην εκκλησία Του


Δείτε τι άλλο λέει ο Λόγος του Θεού….

«Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι»। (Ματθαίος 24,21-22)


Ώστε η εποχή του αντιχρίστου θα είναι συντετμημένη για χάρη των ΕΚΛΕΚΤΩΝ. Θα υπάρχουν εκλεκτοί επομένως. Και ρωτάω. Θα έχουν πίστη οι εκλεκτοί ναι ή όχι? Αν δεν έχουν πίστη, πώς είναι εκλεκτοί τότε?


«Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.

Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου» (Αποκάλυψη 13, 7।8)


Ο αντίχριστος θα κάνει πνευματικό πόλεμο με τους αγίους στην ΓΗ (που σημαίνει ότι θα υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι ΠΡΙΝ την έλευση του Χριστού, κάτι που προϋποθέτει πίστη) και θα νικήσει προς ολίγον ΧΩΡΙΣ να υποταχθούν σε αυτόν, καθώς λέει «…Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής…», που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και εκείνοι (η άλλη μερίδα ανθρώπων) που ΔΕΝ θα τον προσκυνήσουν। Όλα αυτά προϋποθέτουν ΠΙΣΤΗ.


Στην πραγματικότητα, το παραπάνω εδάφιο που προβάλλουν οι Προτεστάντες, αφορά τον ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, και όχι την εκκλησία ως σύνολο. Και δεν το λέει ο Κύριος διότι αναρωτιέται αλλά για να μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ. Για να μας δώσει αφορμή να εξετάσει καθένας τον εαυτό του.

Ουσιαστικά αυτό γυρνάει μπούμερανγκ στους Προτεστάντες. Αγαπητοί Προτεστάντες, όταν θα έρθει ο Κύριος για δεύτερη φορά, άραγε θα σας βρεί στην πρώτη πίστη της εκκλησίας ή θα σας βρεί στα 23.000 κομμάτια που έχετε διαιρεθεί και μπερδεύετε τον απλό κόσμο?«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας।» (Ιω.17:17:21).


Λένε οι Προτεστάντες ότι ο Κύριος παρακαλεί τον Πατέρα για την εκκλησία. Άρα η εκκλησία μπορεί να αποστατήσει. Ίσα ίσα, το ότι προσευχήθηκε ο Κύριος μας για την εκκλησία Του (διαχρονικά), δείχνει ότι η εκκλησία ΔΕΝ αποστατεί ως ΣΩΜΑ και με τις ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ. Εκτός και αν νομίζουν ότι η προσευχή του Χριστού μας δεν έχει δύναμη, άρα πέφτουν σε απίστευτη ασέβεια.

Μάλιστα προσεύχεται να ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ και όχι 23.000 κομμάτια. Μήπως Προτεστάντες έρχεστε σε αντίθεση με το θέλημα του Κυρίου?

Σαφώς, οι υποσχέσεις του θεού ισχύουν για όσους θα συνεργαστούν μαζί Του। Ο Κύριος μας προσκαλεί όλους. Όσοι Τον διαλέγουν είναι οι εκλεκτοί. Ο Κύριος αναφερόμενος στην εκκλησία του (το σύνολο των κεκλημένων-προσκεκλημένων), λέει… «πολλοί είναι οι κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί» (Ματθαίος 22,14)


Μα πουθενά δεν μαρτυρεί η Αγία Γραφή ότι η εκκλησία του Χριστού θα αποστατούσε। ΠΟΥΘΕΝΑ.


Λένε οι αιρετικοί Προτεστάντες ότι μέσα στην πορεία της εκκλησίας προστέθηκαν και αφαιρέθηκαν δόγματα. Λέγοντας ‘’πρόσθεση’’, εννοούν πράγματα που δεν τα αναφέρει η Αγία Γραφή και που τα κάνει η εκκλησία. Μα αγαπητοί μου, ΠΟΥ μας λέει η Αγία Γραφή ότι ΟΛΗ η χριστιανική πίστη ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με την Αγία Γραφή ΜΟΝΟ? Μήπως το λέτε αυθαίρετα? Μήπως με αυτό που λέτε, είστε ΕΣΕΙΣ που ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ σε αυτήν κάτι που δεν το λέει πουθενά? Όσο για την ‘’αφαίρεση’’, είναι ψέμα πέρα για πέρα। Προσωπικά, γνωρίζοντας πολλά προτεσταντικά επιχειρήματα, έχω συνεχώς προκαλέσει τους Προτεστάντες δημόσια να μας πουν έστω και ΜΙΑ δογματική παρέκκλιση της ορθόδοξης εκκλησίας. Ούτε ΜΙΑ δεν μας βρήκαν.


Όλες οι πρακτικές της εκκλησίας έχουν βάση την Αγία Γραφή και την μαρτυρία της αρχαίας εκκλησίας.

Οι Προτεστάντες ‘’εκμεταλλεύονται’’ πολλές φορές διάφορα που μπορεί μα συμβούν μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία। Τα δικά τους βέβαια τα κρύβουν επιμελώς από τους ανθρώπους για χάρη της βιτρίνας και μόνο.


Αλήθεια, δεν έχετε διαβάσει ποτέ στην Αγία Γραφή ότι η εκκλησία που βρίσκεται στον κόσμο θα έχει ΚΑΙ ζιζάνια μαζί με το ΣΙΤΟ, και ακόμα και σκάνδαλα?

(Ματθαίος 13,24-30. 36-43)

Δεν μάθατε να κοιτάτε ΜΟΝΟ τον Κύριο?

Δεν διαβάσατε ότι οτιδήποτε συνέβη στον λαό του Θεού στην Παλαιά διαθήκη θα συνέβαινε ΚΑΙ στην Καινή?


«Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·

και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή·

και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει।» (Β Πέτρου 2, 1-3)


Όλα αυτά μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Επομένως τα τυχών σκάνδαλα ανθρώπων, κατά τον λόγο του Θεού, ΔΕΝ είναι σημεία αποστασίας.

Δεν έχετε διαβάσει ποτέ σας για ανάξιους ιερείς? Ο προιστάμενος των Σάρδεων ηταν νεκρός πνευματικά και σκανδάλιζε. Παρόλα αυτά, ο Κύριος του δίνει χρόνο μετανοίας. Και τον δέχεται ως λειτουργό του, χωρίς βέβαια να ευαρεστείτε. (Αποκάλυψη 3,1)

Δεν έχετε διαβάσει ποτέ σας για τον φιλοπρωτεύων Διοτρεφή που ΔΕΝ δέχονταν τους αποστόλους και μάλιστα όσους τους δέχονταν τους έβγαζε έξω από την εκκλησία? Και μάλιστα κακολογούσε τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου।


«Έγραψα προς την εκκλησίαν· αλλ' ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Διά τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού, τα οποία κάμνει, φλυαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς· και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσιν εμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει»। (Γ Ιωάννου 9-10).


Επομένως, με βάση την Αγία Γραφή, ψεύδεστε Προτεστάντες. Ο απ Ιωάννης μας προτρέπει… «μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν» (Γ Ιωάννου 11)।


Η εκκλησία πορεύετε σε δυσκολίες, αλλα ο θεός είναι πάντα κοντά στους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα αποστατήσει η εκκλησία του. Οι άνθρωποι μεμονωμένα ίσως αποστατήσουν και φύγουν, ίσως παραμείνουν στην εκκλησία ως ζιζάνια, αλλά η εκκλησία δεν αποστατεί ως σύνολο. Ούτε στην ζωή ούτε στην διδασκαλία.

Ποιος προτεστάντης έχει παρρησία να πει ότι τα λόγια του Κυρίου έχουν εφαρμογή στην θρησκευτική του ομάδα?


«και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθαίος 28,20).

Από το 33 που το λέει μέχρι την συντέλεια. Αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Σε ένα σώμα απευθύνεται και όχι σε πολλά (θεωρία κλάδων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...
Related Posts with Thumbnails